Η Βασίλισσα στον Θρόνο Της

Η Βασίλισσα στον Θρόνο Της

.

.
Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν.
Μέσα απ΄αυτές τις σελίδες που ακoλουθούν θέλω να μάθει όλος ο κόσμος για Τους Αγίους, τις Εκκλησιές και τα Μοναστήρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας.

Μπορείτε να μου στείλετε την Ιστορία του Ναού σας ή του Μοναστηρίου σας όπως και κάποιου τοπικού Αγίου/ας της περιοχής σας vnikolaos@in.gr

Και τώρα θα περάσουμε στο nikolaos921@yahoo.gr για περισσότερο χώρο.

Ιερός Ναός Αγίων Πάντων Θεσσαλονίκης

Ιερός Ναός Αγίων Πάντων Θεσσαλονίκης
κάνετε κλικ στην φωτογραφία

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2017

ΚΓ´Παύλεια: Θ.Λειτουργία στον Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό Βεροίας για τη μνήμη του Αγίου Αρσενίου επισκόπου Βεροίας και για τους υποψηφίους των πανελληνίων εξετάσεων, (ΦΩΤΟ).


Panellhnies2017.jpg
Το βράδυ της Παρασκευής 2 Ιουνίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε αρχιερατική θεία λειτουργία και κήρυξε το θείο λόγο στον Παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας για τη μνήμη του Αγίου Αρσενίου επισκόπου Βεροίας και για τους μαθητές και μαθήτριες που ξεκινούν τον αγώνα των πανελληνίων εξετάσεων.

Στο τέλος της θείας Λειτουργίας ο σεβασμιώτατος διάβασε στους υποψηφίους ειδική περιστασιακή ευχή της Εκκλησίας και μοίρασε σε όλους συμβολικά από ένα στυλό με τις ευχές του. Παρόμοιες θείες λειτουργίες έγιναν στις έδρες όλων των αρχιερατικών περιφερειών της Ιεράς Μητροοπόλεως.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

Τελέσαμε ἀπόψε τή βραδινή αὐτή θεία Λειτουργία γιά νά προσευχη θοῦ με ὅλοι μαζί γιά τήν ἐνίσχυση καί τόν παρά Θεοῦ φωτισμό σας γιά τίς ἐξετάσεις πού ἀρχίζουν σέ λίγες ἡμέρες.
Καί τήν τελέσαμε γιά πρώτη φο ρά φέτος στόν ὑπέρλαμπρο αὐτόν Παλαιό Μητροπολιτικό ναό, πού πρίν ἀπό ἕνα χρόνο ἐγκαινιάσαμε πα νη γυρικά ὁλοκληρώντας ἔτσι τίς πολυετεῖς προσπάθειες καί τούς ἀγῶνες μας γιά τήν ἀναστή λωση καί ἀπο κατάσταση τοῦ με γα λο πρε ποῦς αὐτοῦ ναοῦ, τόν ὁ ποῖο ἀνή γειρε ἡ εὐσέβεια τῶν πα τέ ρων μας καί ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ πολύτιμο θησαυρό καί καύχημα γιά τήν πόλη μας. Ὁ ναός αὐτός πα ρέ μενε δυστυχῶς γιά αἰ ῶνες ἐρει πωμένος καί ἐγκαταλε λειμέ νος, πα ρότι ἀποτελεῖ ἕνα θαυ μά σιο μνημεῖο τοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς ἱστορίας τῆς Βεροίας καί ἐπι πλέον εἶναι ὁ τόπος τοῦ μαρ τυ ρίου τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Ἀρ σε νίου, μητροπο λί του Βεροίας, ὁ ὁποῖος μαρτύρησε κατά τήν ἅλω ση τῆς πόλεώς μας ἀπό τούς Τούρ κους.
Σέ αὐτόν τόν ἱστορικό καί περι καλ λῆ μητροπολιτικό ναό συμ πυκνώνεται ἡ ἱστορία καί ἡ δόξα αἰώνων, καθώς στά συστα τι κά του στοιχεῖα, τίς πέτρες καί τά μάρ μαρα, στίς μορφές τῶν ἁγίων καί στά χρώματα πού καλύπτουν τίς ἐπιφάνειες τῶν τοίχων του, ἀπο τυπώνεται ἡ ἱστορική δια δρο μή αὐτῆς τῆς πόλεώς μας γιά περισ σό τερο ἀπό 8 αἰῶνες, πού μᾶς κά νει ὅλους ὑπερήφανους γιά τούς πα τέ ρες μας καί τά ἔργα πού δημι ούρ γησαν.
Καί ὅλα αὐτά τά ἔργα πού μᾶς κάνουν ἐμᾶς σήμερα ὑπερήφανους γιά τήν ἱστορία μας καί γιά τούς προγόνους μας ἔγιναν μέ κόπους, μέ προσπάθειες, μέ ἱδρῶτες καί μέ αἷμα, αἷμα μαρτυρίου, σάν αὐτό τοῦ ἁγίου Ἀρσενίου, πού μαρτύ ρησε στόν τόπο αὐτό γιά νά μήν ἀρ νηθεῖ τήν πίστη του στόν Χρι στό καί γιά νά γίνει παρά δειγμα θυσίας καί πίστεως σέ ὅλο τό ποί μνιό του.
Ἡ ἀποψινή θεία Λειτουργία στόν ἱερό αὐτό χῶρο, τόν γεμάτο ἀπό τήν ἱστορία τοῦ τόπου μας καί τῶν πατέρων μας, τόν ὁποῖο ἀπολαμ βά νουμε ἐμεῖς ἀποκατεστημένο, ἔχει μία ἰδιαίτερη σημασία γιά σᾶς πού εἰσέρχεσθε τίς ἑπόμενες ἡμέ ρες σέ ἕνα στάδιο δοκιμασίας γιά νά ἐπιτύχετε τόν στόχο καί τόν σκο πό πού ὁ καθένας σας ἔχει βά λει γιά τή ζωή του. Ἔχει μία ἰδιαί τερη σημασία, γιατί ὑπενθυ μί ζει σέ ὅλους μας καί ἰδιαιτέρως σέ σᾶς ὅτι ἡ ἐπιτυχία χρειάζεται προσπά θεια, χρειάζεται κόπο καί θυσία, γιατί τίποτε καλό καί θαυ μαστό δέν ἐπιτυγχάνεται χω ρίς ἀγώνα καί χωρίς συγκέ ντρωση στό σκοπό μας.
Καί αὐτό πρέπει νά κάνετε καί σεῖς στίς ἡμέρες τῶν ἐξετάσεων πού ἔρχονται: νά ἐπικεντρωθεῖτε στόν στόχο σας, πού εἶναι ἡ ἐπι τυ χία σας στό σχολεῖο καί στίς ἐξε τά σεις σας, καί νά προσπαθήσετε ὅσο μπορεῖτε, νά μελετήσετε ὅσο χρειάζεται, χωρίς ἀγωνία, χωρίς φόβο, χωρίς ἀνησυχία, ἀλλά μέ ἐμπιστοσύνη στόν Θεό, τή χάρη καί τόν φωτισμό του, τά ὁποῖα ἐπι καλεσθήκαμε ὅλοι μαζί ἀπόψε γιά ὅλους σας, ἀλλά εἶναι ἀνάγκη νά ζητᾶτε καί σεῖς, καθημερινά, πρίν ἀπό τίς ἐξετάσεις μας. Διότι ὅλοι ἔχουμε ἀνάγκη τή χάρη καί τόν φωτισμό τοῦ Θεοῦ γιά νά ἐπι τύχουμε στίς προσπάθειές μας καί στά καλά μας ἔργα.
Καί νά εἶστε βέβαιοι ὅτι ὁ Θεός ἀκούει τίς προσευχές τῶν παιδιῶν του, ἰδιαι τέρως ὅταν βλέπει ὅτι προ σπα θοῦν καί ἀγωνίζονται γιά νά ἀν τα ποκριθοῦν στίς ἀπαιτήσεις τῶν ἐξετάσεων καί τῶν σπουδῶν τους, γιά νά ἀνταποκριθοῦν στή με γάλη καί σπουδαία κληρονομιά τῶν πατέρων μας.
Καί οἱ πατέρες μας, ὅπως εἴπαμε, ἀγωνίσθηκαν καί μαρτύρησαν γιά νά διατηρήσουν τήν ἱστορία καί τή γλώσσα τοῦ Ἔθνους μας, ἀγω νί σθηκαν καί μαρτύρησαν γιά νά μποροῦμε ἐμεῖς νά πηγαίνουμε ἐλεύθεροι στά σχολεῖα μας ἀλλά καί νά λατρεύουμε τόν Θεό στούς ναούς μας. Γι᾽ αὐτό καί τό δικό μας χρέος, καί τό δικό σας χρέος, νά ἀνταποκριθοῦμε στήν παρακατα θή κη τῶν πατέρων μας εἶναι με γάλο καί βαρύ, ἀλλά εἶμαι βέβαιος ὅτι ὅλοι θέλετε νά προσπαθήσετε καί νά διακριθεῖτε, ὅπως προσπά θη σαν καί διακρί θη καν καί οἱ πα τέρες μας, καί ἔκα ναν τό ὄνομα τῆς πατρίδος μας καί τῆς πόλεώς μας, παρότι καί οἱ δύο εἶναι μικρές σέ σχέση μέ ἄλ λες πατρίδες καί ἄλλες πόλεις, γνω στό καί περίφη μο σέ ὅλη τήν οἰ κουμένη.
Μέ αὐτές τίς σκέψεις, μέ ἀφορμή τή θεία Λειτουργία πού τελέσαμε ἀπόψε στόν περικαλλῆ αὐτό πα λαιό Μητροπολιτικό ναό τῆς πό λεώς μας καί τή μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Ἀρσενίου, μητροπο λίτου Βεροίας, εὔχομαι σέ ὅλους σας ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ νά σᾶς ἐπι σκι άζει ὅλο αὐτό τό διάστημα τῶν πανελλαδικῶν ἐξετάσεων καί ὁ φω τισμός τοῦ Παναγίου Πνεύ μα τος, τοῦ ὁποίου τήν ἐπιφοίτηση θά ἑορτάσουμε σέ λίγες ἡμέρες, νά καταυγάζει τόν νοῦ σας, ὥστε νά ἀποδώσετε στίς ἐξετάσεις τούς καρ πούς τῶν κόπων τῆς μελέτης σας καί νά ἐπιτύχετε τούς στόχους σας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Panellhnies2017-.2.jpg