Η Βασίλισσα στον Θρόνο Της

Η Βασίλισσα στον Θρόνο Της

.

.
Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν.
Μέσα απ΄αυτές τις σελίδες που ακoλουθούν θέλω να μάθει όλος ο κόσμος για Τους Αγίους, τις Εκκλησιές και τα Μοναστήρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας.

Μπορείτε να μου στείλετε την Ιστορία του Ναού σας ή του Μοναστηρίου σας όπως και κάποιου τοπικού Αγίου/ας της περιοχής σας vnikolaos@in.gr

Και τώρα θα περάσουμε στο nikolaos921@yahoo.gr για περισσότερο χώρο.

Ιερός Ναός Αγίων Πάντων Θεσσαλονίκης

Ιερός Ναός Αγίων Πάντων Θεσσαλονίκης
κάνετε κλικ στην φωτογραφία

Κυριακή, 28 Μαΐου 2017

Τίμησαν τους Αγίους Πατέρες της Α' Οικουμενικής Συνόδου στη Βέροια (ΦΩΤΟ).

bhma payloy 1
Την Κυριακή 28 Μαΐου το πρωί ξεκίνησαν και οι λατρευτικές εκδηλώσεις των ΚΓ΄ Παυλείων με την καθιερωμένη αρχιερατική θεία Λειτουργία που τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων στον ιερό χώρο του Βήματος του Αποστόλου Παύλου στη Βέροια.

Παρέστησαν βουλευτές, ο Δήμαρχος Βεροίας, εκπρόσωποι των τοπικών στρατιωτικών και πολιτικών αρχών και μεγάλος αριθμός πιστών.
Στον ίδιο χώρο θα ολοκληρωθούν μετά από ένα μήνα οι εκδηλώσεις των Παυλείων με τον υπαίθριο διορθόδοξο εσπερινό με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ορθοδόξων Πατριαρχείων και Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, κατά την ημέρα της εορτής του Αποστόλου Παύλου.
Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΣΤΟ ΒΗΜΑ
«Τά ρήματα ἅ δέδωκάς μοι δέ δω κα αὐτοῖς, καί αὐτοί ἔλαβον … καί ἐπίστευσαν ὅτι σύ με ἀπέ στει λας».
Μέ αὐτά τά λόγια πρός τόν Θεό-Πα τέρα του ἐπισφραγίζει ὁ Χρι στός τό ἔργο του ἐπί τῆς γῆς ἀλλά καί τή σχέση του μέ τούς μαθητές του.
Ἀποστολή του ἦταν νά ἀπο κα λύ ψει τόν λόγο τοῦ Θεοῦ στούς μα θη τές του καί δι᾽ αὐτῶν στόν κό σμο, προκειμένου νά κατανοή σουν ὅλοι ὅτι ὁ Χριστός ἦταν ὁ ἀπε σταλμένος τοῦ Πατέρα του, καί ὅτι τίποτε ἀπό ὅσα εἶπε καί δίδαξε στόν κό σμο δέν ἦταν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, ἀλλά ἦταν πάντοτε σέ ἀπόλυτη συμ φω νία μέ τόν Πατέρα του, ἐφό σον ἔργο του ἦταν νά μετα φέ ρει τό θέ λημά του στούς ἀνθρώ πους.
Αὐτό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ συνε χί ζει νά μεταφέρει στόν ἄνθρωπο κά θε ἐποχῆς, κάθε γένους καί φυ λῆς, σέ ὅλο τόν κόσμο, εἴκοσι αἰῶ νες τώρα ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, τό θεοΐδρυτο καθίδρυμα πού ἔχει ὡς ἀποστολή νά συνεχί ζει τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ μεταξύ τῶν ἀνθρώ πων, πού ἔχει ὡς ἀποστολή νά με τα φέρει καί νά κάνει γνωστό στούς ἀνθρώπους τό θέ λημα τοῦ Θεοῦ καί μέσω αὐτοῦ νά τούς γνωρίζει τόν ἴδιο τόν Θεό.
Ἐξέχοντα καί πρωταρχικό ρόλο στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας εἶχαν, ἀδελ φοί μου, καί οἱ τιμώμενοι σή μερα ἅγιοι καί θεο φόροι Πα τέρες τῆς Α´ Οἰκουμε νι κῆς Συνό δου, τούς ὁποίους ἑορ τάζει καί ὑμνεῖ ἡ Ἐκ κλησία μας.
Διότι αὐτοί οἱ θεό πνευστοι ἱεράρχες, ἔχοντας μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί μέ τόν προ σω πικό τους ἀγώνα καθαρούς τούς ὀφθαλμούς τῆς ψυχῆς τους, μπο ροῦσαν νά διακρίνουν καί νά κα τα νοήσουν τήν ἀλή θεια τοῦ λό γου τοῦ Θεοῦ καί νά γίνουν αὐ θε ντι κοί καί ἀξιόπιστοι ἑρμηνευ τές του, καί ἔτσι νά τόν με ταδώ σουν στούς ἀνθρώπους, χωρίς νά ἀλ λοι ώνουν «ἰῶτα ἕν ἤ μία κε ραία» ἀπό τόν λόγο του καί νά τούς προφυλά ξουν ἀπό τίς κα κο δοξίες καί τίς πλάνες τῶν αἱ ρέ σεων.
Πρίν ὅμως ἀπό τούς θεοφόρους Πατέρες πού τιμοῦμε σήμερα ἦταν οἱ ἀπόστολοι αὐτοί πού ἀνέλαβαν νά συνεχίσουν τό ἔργο τοῦ διδα σκάλου τους, Κυ ρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Αὐτοί πρῶτοι μετέδωσαν στούς ἀνθρώπους τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, ὁδηγώντας τους ἀπό τό σκό τος τῆς ἀθεΐας καί τῆς εἰδωλολα τρείας στό φῶς τῆς πί στεως καί τῆς ἀληθείας.
Τόν λόγο τοῦ Θεοῦ μετέφερε καί στήν πόλη μας ὁ πρωτο κο ρυ φαῖος ἀπόστολος Παῦλος, κη ρύσσοντας «Χριστόν ἐσταυρω μέ νον, Ἰουδαί οις μέν σκάνδαλον, Ἕλ λησι δέ μω ρίαν», ἐδῶ στό Βῆμα του, προ σελκύοντας ἔτσι τούς εὐγενεῖς Βεροιεῖς στήν πίστη του.
Μέσω τοῦ κηρύγματος τοῦ ἀπο στόλου Παύλου γνώ ρισαν τόν Θεό ὄχι μόνο οἱ πατέρες μας πρίν ἀπό εἴκοσι αἰῶνες, ἀλλά συνεχίζουμε νά τόν γνωρίζουμε καί ἐμεῖς, μέσα ἀπό τόν λόγο του, πού εἶναι λόγος Θεοῦ καί μᾶς καλύπτει τό πρό σω πο καί τήν ἀλήθειά του, ὁδηγώ ντας μας στή σωτηρία πού Ἐκεῖ νος χαρίζει.
Εὐγνώμονες γι᾽ αὐτό πρός τόν πρω το κο ρυφαῖο καί οὐρανοβά μο να ἀπό στολο Παῦλο πού ἦρθε στήν πόλη μας γιά νά κάνει καί ἐμᾶς μετό χους τῶν οὐρανίων ἀπο καλύψεων πού δέχθηκε ὁ ἴδιος· πού ἦρθε στήν πόλη μας γιά νά μᾶς ἀποκαλύψει Ἐκεῖ νον, ὁ ὁποῖ ος εἶναι «ἀπαύγασμα τῆς δόξης καί χαρακτήρ τῆς ὑπο στάσεως» τοῦ Θεοῦ· πού ἦρθε στήν πόλη μας γιά νά μᾶς ὁδηγήσει στήν πίστη Ἐκείνου γιά τόν ὁποῖο δέν δίσταζε νά διακηρύσσει ὅτι «ζῶ δέ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δέ ἐν ἐμοί Χριστός», καί νά μᾶς καλέσει νά γίνουμε μιμη τές του, ὅπως ἔγινε καί ὁ ἴδιος μιμητής Χριστοῦ, ἐπιθυμοῦμε καί φέτος νά τοῦ ἐκφράσουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας μέ τίς λατρευ τικές καί πο λιτιστικές ἐκδηλώσεις τῶν εἰκο στῶν τρίτων Παυλείων, τά ὁποῖα ἐγ καινιάζουμε μέ τή ση μερινή θεία Λειτουργία ἐδῶ στό Βῆμα ἀπό ὅπου κήρυξε γιά πρώτη φορά ὁ ἀπόστολος Παῦλος τόν λό γο τοῦ Θεοῦ.
Μέσα ἀπό τίς ἐκδηλώσεις αὐτές πού προγραμ μά τισε καί θά πραγ ματοποιήσει καί φέτος ἡ Ἱερά Μη τρό πο λή μας ὄχι μόνο στή Βέροια ἀλλά σέ ὅλες τίς ἀρχιερατικές πε ρι φέρειες θά μᾶς δοθεῖ ἡ εὐ και ρία νά ἀκούσουμε καί πάλι τόν λόγο τοῦ οὐρανοβάμονος ἀπο στό λου καί διδασκάλου μας.
Θά μᾶς δοθεῖ ἡ εὐκαιρία νά τόν ἀκού σου με νά μᾶς μιλᾶ γιά τήν εἰρήνη καί τόν πόλεμο, γιά δύο ἔννοιες καί δύο καταστάσεις πού δέν ἀφήνουν κανέναν ἄνθρωπο ἀδιά φορο καί οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν τό θέμα τῶν φετινῶν ΚΓ´ Παυλείων.
Εὐχόμεθα καί προσευχόμεθα ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπό στο λος Παῦ λος νά δεχθεῖ γιά μία ἀκό μη φορά τήν ἀγάπη καί τόν σε βασμό τῶν πνευματικῶν του τέ κνων, πού ἐκ φράζεται καί μέ τή συμμετοχή ὅλων μας στίς ἐκδηλώσεις τῶν ΚΓ´ Παυλείων, καί νά φωτίσει τόν νοῦ καί τήν ψυχή μας ὥστε νά κα τανοοῦμε ὅσα μᾶς δίδαξε, ἀλλά καί ὅσα θά μᾶς πεῖ μέσα ἀπό τίς ἐκδηλώσεις τῶν φετινῶν Παυ λεί ων.