Η Βασίλισσα στον Θρόνο Της

Η Βασίλισσα στον Θρόνο Της

.

.
Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν.
Μέσα απ΄αυτές τις σελίδες που ακoλουθούν θέλω να μάθει όλος ο κόσμος για Τους Αγίους, τις Εκκλησιές και τα Μοναστήρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας.

Μπορείτε να μου στείλετε την Ιστορία του Ναού σας ή του Μοναστηρίου σας όπως και κάποιου τοπικού Αγίου/ας της περιοχής σας vnikolaos@in.gr

Και τώρα θα περάσουμε στο nikolaos921@yahoo.gr για περισσότερο χώρο.

Ιερός Ναός Αγίων Πάντων Θεσσαλονίκης

Ιερός Ναός Αγίων Πάντων Θεσσαλονίκης
κάνετε κλικ στην φωτογραφία

Κυριακή, 11 Ιουνίου 2017

Υπαίθρια αρχιερατική θ. Λειτουργία για τη λήξη Κατηχητικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, (φωτο).


LixiKatichitikon2017 100
Το Σάββατο 10 Ιουνίου το πρωί, στις εγκαταστάσεις της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά Βεροίας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε υπαίθρια αρχιερατική θεία Λειτουργία και κήρυξε το θείο λόγο με την ευκαιρία της λήξης του κατηχητικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως.

Στη θεία λειτουργία συμμετείχαν τα παιδιά, οι νέοι και τα στελέχη του Γραφείου Νεότητος. Μετά το τέλος της θείας λειτουργίας διοργανώθηκαν διαφορες δράσεις και ομαδικά παιγχνίδια στους χώρους των κατασκηνώσεων.
Ηταν μια ευκαιρία να συναντηθούν και να αισθανθούν την κοινωνία της αγάπης παιδιά και στελέχη από όλες τις αρχιερατικές περιφέρειες της επαρχίας μας.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
«Πρῶτον μέν εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ μου διά Ἰησοῦ Χριστοῦ περί πά ν των ὑμῶν ὅτι ἡ πίστις ὑμῶν κα ταγ γέλλεται ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ».
Μέ αὐτά τά λόγια, πού ἀκούσαμε πρίν ἀπό λίγο στό ἀποστολικό ἀνά γνωσμα, ἀρχίζει τήν ἐπιστολή του πρός τούς χριστιανούς τῆς Ρώ μης ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπό στο λος Παῦλος, εὐχαριστώντας τόν Θεό γιά τήν πίστη τους.
Τά ἴδια αὐτά λόγια θά μπορού σα με νά ἐπαναλάβουμε καί ἐμεῖς σή μερα. Γιατί πρῶτα ἀπό ὅλα καί πά νω ἀπό ὅλα ὀφείλουμε νά ἀνα πέμ ψουμε εὐχαριστία στόν Θεό πού μᾶς ἀξίωσε καί φέτος νά φθά σουμε στό τέλος τοῦ κατηχη τι κοῦ ἔτους ἔχοντας ὁλοκληρώσει τίς συ ναντήσεις τῶν κατηχητικῶν μας σχολείων, τά ὁποῖα καί φέτος λει τούργησαν ἄριστα μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, μέ τήν ἀγαστή συνερ γασία τῶν ὑπευθύνων κληρικῶν τῆς Ἱε ρᾶς μας Μητροπόλεως καί τῶν κα τη χητῶν καί κατηχητριῶν μας, πού μέ πολλή ἀγάπη καί ζῆλο ἀνέ λαβαν αὐτό τό σημαντικό καί ὑπεύ θυνο ἔργο, καί μέ τή συμμε το χή πολλῶν μαθητῶν καί μαθη τριῶν.
Ὀφείλουμε εὐχαριστία στόν Θεό, γιατί μᾶς ἀξίωσε καί νά συναντη θοῦ με ὅλοι μαζί σήμερα ἐδῶ, κάτω ἀπό τή σκέπη τῆς Παναγίας μας καί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Παναγίας Δοβρᾶ, γιά νά τελέσουμε τή θεία Λειτουργία μέ τήν εὐκαιρία τῆς λή ξεως τῶν Κατηχητικῶν μαθη μάτων, ἀλλά καί γιά νά χαροῦμε στή συνέχεια τό πρόγραμμα πού ἔχει ἑτοιμασθεῖ γιά τή σημερινή ἡμέρα.
Ἔχουμε ὅμως καί ἕναν ἄλλο λό γο νά εὐχαριστοῦμε τόν Θεό. Καί ὁ λόγος αὐτός εἶστε ὅλοι ἐσεῖς, οἱ μα θητές καί οἱ μαθήτριες τῶν Κα τη χητικῶν σχολείων τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως πού κατακλύ ζε τε σήμερα τόν ἱερό ναό τοῦ ἁγίου Λουκᾶ, ἀρχιεπισκόπου Συμ φε ρουπόλεως, τοῦ ἰατροῦ, καί πού ὅλο τόν χρόνο παρακολουθούσατε τά μαθήματα τῶν Κατηχητικῶν μας σχολείων στίς ἐνορίες σας.
Εὐ χα ριστοῦμε τόν Θεό γιά ὅλους ἐ σᾶς, γιατί σέ μία ἐποχή πού πολ λοί νέοι, πολλά παιδιά τῆς ἡλικίας σας, ἔχουν ἄλλα ἐνδια φέ ροντα καί ἄλλες προτεραιότητες, ἀδιαφο ροῦν γιά τήν πίστη στόν Θεό καί τήν Ἐκκλησία καί παρασύρονται σέ ἐπικίνδυνα μονοπάτια, ἐσᾶς σᾶς ὁδήγησε κοντά του καί κοντά στήν Ἐκκλησία του. Σᾶς χάρισε τήν εὐκαιρία νά τόν γνωρίσετε κα λύτερα μέσα ἀπό τά μαθήματα τῶν Κατηχητικῶν μας σχολείων καί μέσα ἀπό τή λατρεία τῆς Ἐκ κλη σίας μας. Σᾶς ἔδωσε τήν εὐ και ρία νά ἀποκτήσετε στά πρό σωπα τῶν ἄλλων παιδιῶν, τῶν συμμα θη τῶν σας στά Κατη χη τικά σχο λεῖα, ἀληθινούς φίλους, νά γνω ρί σετε τήν ἁγνή ψυχαγωγία, νά βρεῖ τε ἀνθρώπους μεγαλύτε ρους ἀπό σᾶς, τούς κατηχητές καί τίς κατηχήτριές σας, μέ τούς ὁποίους μπορεῖτε νά συζητήσετε τίς ἀπο ρίες σας καί τά προβλήματα πού σᾶς ἀπασχολοῦν ἀλλά καί νά δι δαχθεῖτε ἀπό τό παράδειγμά τους. Σᾶς ἔδωσε τήν εὐκαιρία νά συνδε θεῖτε μέ τά μυστήρια τῆς Ἐκ κλη σίας μας καί νά βάλετε ἀπό τώρα τά ὑγιῆ θεμέλια τῆς πνευμα τικῆς ζωῆς, πού εἶναι αὐτά τά ὁποῖα θά σᾶς βοηθήσουν καί θά σᾶς στη ρί ξουν σέ ὅλη σας τή ζωή.
Ἕνας κατηχητικός χρόνος ὁλο κλη ρώνεται σήμερα καί ἀρχίζει τό καλοκαίρι, ἀρχίζει μία περίοδος ἀνα παύσεως καί διακοπῶν, δια κο πῶν καί γιά τά Κατηχητικά μας σχο λεῖα.
Ἄν ὅμως τά σχολεῖα ἔχουν δια κο πές καί τά Κατηχητικά σχολεῖα τίς ἀκολουθοῦν, ἡ προσπάθεια καί ὁ ἀγώνας μας ὁ πνευματικός δέν ἔχει ποτέ διακοπές.
Γι᾽ αὐτό καί δέν θά πρέπει νά ξε χνᾶτε ὅσα ἀκούσατε καί ὅσα μά θα τε στό Κατηχητικό σας σχολεῖο ὅλο τόν χρόνο πού μᾶς πέρασε, ἀλλά νά συνεχίσετε αὐτή τήν προ σπά θεια καί νά ἀνανεώνετε αὐτή τή γνώση πού πήρατε στά κατη χη τικά μαθήματα μέ τή μελέτη χρι στια νι κῶν καί ὠφέλιμων πνευμα τικά βιβλίων, ἀπό αὐτά πού κυ κλο φο ροῦν σέ ἀφθονία στίς ἡμέ ρες μας. Νά συνεχίσετε ὅλες τίς καλές συνήθειες πού διδαχθήκατε καί ἀποκτήσατε ὅλο τόν χρόνο. Νά μήν ἀφήσετε τόν ἑαυτό σας νά πα ρασυρθεῖ ἀπό παρέες πού θά συνα ντήσετε στίς διακοπές σας ἤ ὅπου ἀλλοῦ καί ἔχουν ἄλλες ἀρχές καί ἄλλες συνήθειες, ἀλλά νά διατη ρή σετε τίς δικές σας καλές καί εὐ σεβεῖς ἀρχές, τῆς προσευχῆς, τοῦ ἐκκλησιασμοῦ, τῆς μελέτης, ἰδιαι τέ ρως αὐτό τό διάστημα πού ἔχετε μεγαλύτερη χρονική ἄνεση, κα θώς δέν εἶστε ἀπασχολημένοι μέ τίς σχολικές σας ὑποχρεώσεις.
Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας «ἀπο δί δει» τήν ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς, κλείνοντας ἕναν ἑορτολογικό καί λειτουργικό κύκλο πού ξεκίνησε μέ τήν ἑορτή τοῦ Πάσχα πρίν ἀπό ὀκτώ ἑβδομάδες καί συγχρόνως τι μᾶ τό Πανάγιο Πνεῦμα, τό ὁποῖο κατῆλθε κατά τήν ἡμέρα τῆς Πε ντη κοστῆς καί φώτισε καί ἐνί σχυ σε τούς μαθητές τοῦ Χριστοῦ γιά νά κηρύξουν τό εὐαγγέλιό του σέ ὅλο τόν κόσμο.
Τό Ἅγιο Πνεῦμα ὅμως δέν φώτι σε μόνο τούς μαθητές καί ἀποστό λους τοῦ Χριστοῦ, φωτίζει καί ὅ λους ὅσους πιστεύουν στόν Χρι στό, ὅλους ἐμᾶς πού βρισκόμαστε αὐτή τήν ὥρα στόν ναό τοῦ Θεοῦ ὅλους ἐσᾶς, τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῶν Κατηχητικῶν μας σχολείων, τούς κατηχητές καί τίς κατηχήτριές σας.
Διότι τό Ἅγιο Πνεῦ μα ἔρχεται στίς ψυχές τῶν ἀν θρώπων πού πι στεύουν στόν Χρι στό μέ τά μυστή ρια τῆς Ἐκ κλη σίας μας, γιατί τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ πού μᾶς προσφέρεται μέ τά μυστήρια.
Ἔρ χε ται μέ τόν λόγο τοῦ Θεοῦ πού ἀκοῦμε ἤ διδάσκουμε, διότι τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι αὐτό πού φω τίζει ὅσους διδάσκουν, ἀλλά καί ὅσους ἀκοῦν γιά νά δέχονται τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί νά τόν κατα νο οῦν.
Ἔρχεται στήν ψυχή μας, ὅταν προσευχόμαστε καί ζητοῦμε τή βοή θειά του καί τόν φωτισμό του στή ζωή μας, ἀλλά καί ὅταν ἀγω νι ζόμαστε γιά νά κάνουμε τό καλό καί νά ἀποκτήσουμε τήν ἀρετή, γιατί ὅ,τι καλό κάνουμε καί ὅ,τι καλό ἔχουμε στήν ψυχή μας προ έρ χεται ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα.
Αὐτό τό Ἅγιο Πνεῦμα πού λαμ βά νατε ὅλο τόν χρόνο φροντίστε νά τό διατηρήσετε μέσα στήν ψυ χή σας, προσπαθώντας νά ἐφαρ μό ζετε μέ προσοχή καί συνέπεια ὅλα ὅσα διδαχθήκατε στά κατηχητικά μα θήματα. Καί φροντίστε ἀκόμη νά γίνετε καί σεῖς, ὅπως καί οἱ μα θη τές τοῦ Χριστοῦ, ὅταν ἔλαβαν τό Ἅγιο Πνεῦμα, ἀπόστολοι του. Φροντίστε νά διαδώσετε μέ τόν λό γο σας, κυρίως ὅμως μέ τό πα ρά δειγμα τῆς ζωῆς σας, τό μή νυμα τοῦ εὐαγγελίου. Νά διαδώσετε ὅσα μάθατε καί ὅσα διδαχθήκατε καί στό νέο περιβάλλον πού ἐνδεχο μέ νως θά βρεθεῖτε τό καλοκαίρι. Νά δείξετε μέ τή συμπεριφορά σας ὅτι δέν πηγαίνατε ἁπλῶς στό Κα τη χητικό σχολεῖο ἀλλά ὅτι ὠφε λη θήκατε ἀπό αὐτό. Νά μιλήσετε γι᾽ αὐτό καί σέ ἄλλα παιδιά καί νά τά φέρετε κοντά στήν Ἐκκλησία καί τά Κατηχητικά της σχολεῖα τό νέο ἔτος, ὥστε νά ὠφεληθοῦν καί αὐτά ὅπως καί σεῖς καί νά ζήσουν τή χαρά πού ζεῖτε καί σεῖς.
Καί νά ξέρετε ὅτι ὅσο ἀξιοποιεῖτε μέ τή ζωή σας, μέ τόν ἀγώνα καί τήν προσπάθεια πού κάνετε τή χά ρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού ἐνοι κεῖ στήν ψυχή σας, τόσο πε ρισ σό τερο αὐξάνει αὐτή ἡ χάρη καί τόσο μεγαλύτερη εὐλογία καί χα ρά ἀπο λαμβάνεται στή ζωή σας.
Αὐτό εὔχομαι πατρικά καί μέ πολ λή ἀγάπη σέ ὅλους σας καί γι᾽ αὐτό τό καλοκαίρι πού θά ἀρχίσει σέ λίγο ἀλλά καί γιά ὅλη σας τή ζωή. Ἡ χάρη καί ὁ φωτισμός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος νά εἶναι πλού σια στή ζωή σας καί νά σᾶς κα τευ θύνουν πάντοτε στό ἀγαθό.